සහතික

PetroChina නව්‍ය නිෂ්පාදන පර්යේෂණාත්මක පදනම

CEPAI ව්‍යාපාර බලපත්‍රය

AAA ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සහතිකය

API-6A සහතිකය

API-6C සහතිකය

API-6D සහතිකය

බෝල කපාටය සඳහා CEPAI සහතිකය

බෝල කපාටය සඳහා CEPAI සහතිකය

Jiangsu ප්රසිද්ධ වෙළඳනාම නිෂ්පාදන

මිනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියේ AAA සහතිකය

ආරක්ෂිත ප්රමිතිකරණ සහතිකය

20211216CE සහතිකය

ක්‍රියාකරුගේ SIL සහතිකය

ක්‍රියාකරුගේ SIL සහතිකය

API-Q1 සහතිකය